1. Niniejszy Regulamin określa prawne podstawy uczestnictwa w Kursach, zobowiązujące Kursantów do ich przestrzegania.

 2. Słowniczek:

  1. Kurs- szkolenie prowadzone przez CENSUS lub CKM w zakresie m.in. kurs fotografii cyfrowej, warsztat, plener fotograficzny, kurs obróbki cyfrowej
  2. Kursant – uczestnik Kursu,
  3. CENSUS – firma CENSUS Agnieszka Buczkowska
  4. CKM – Centrum Kreacji Multimedialnej
 3. Aby uczestniczyć w Kursie należy:

  1. opłacić w terminie do pierwszego zajęcia pierwszą ratę lub całość opłaty za Kurs, gotówką lub przelewem na konto firmy. Wyjątkiem są warsztaty i plenery, gdzie warunkiem uczestnictwa jest zapłata całości ceny w terminie określonym w ofercie. Kolejne raty opłaty za Kurs Kursant ma obowiązek opłacać w terminie określonym w ofercie na stronie http://www.kursfoto.pl/. Terminowe opłacanie rat jest warunkiem wstępu na Kurs.
  2. wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.kursfoto.pl/ lub w formie papierowej, podpisując i dostarczając go osobiście.
 4. Zasady organizacji kursów fotografii:

  1. pierwszeństwo w zapisie do danej grupy szkoleniowej mają Kursanci, którzy dokonali zapłaty całości lub pierwszej raty za kurs przed spotkaniem organizacyjnym,
  2. CENSUS i CKM zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie trwania kursu prowadzącego szkolenie, terminu lub/i miejsca przeprowadzania zajęć, zwłaszcza z powodów niezależnych od Census/CKM
  3. CENSUS i CKM zapewnia przeprowadzenie kursów zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie http://www.kursfoto.pl/ z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5,
  4. CENSUS i CKM zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy szkoleniowej z danego dnia i przeniesienia Kursantów do innej grupy, w sytuacji gdy w trakcie trwania kursu liczba osób stanowiących tą grupę wynosić będzie mniej niż minimum niezbędne do uruchomienia szkolenia. Minimum przyjmuje się za 5 osób, chyba, że dana oferta podwyższa ten limit.
  5. nieobecność Kursanta na zajęciach w wyznaczonym przez CENSUS/CKM terminie nie rodzi dla CENSUS/CKM obowiązku wyznaczenia innego terminu szkolenia. Kursant, który nie zjawił się na swoich zajęciach ma prawo do uczestnictwa w zajęciach innej, równolegle prowadzonej grupy, na spotkaniu której poruszony będzie pominięty przez Kursanta temat, bądź też na takich samych zajęciach kolejnych, uruchamianych grup. Warunkiem możliwości odrobienia zajęć z daną grupą jest ich dostępność.
  6. terminarz spotkań danej grupy kursu fotografii cyfrowej dostępna jest na stronie http://www.kursfoto.pl/. Kursant zobowiązany jest do regularnego sprawdzania podanego adresu e-mail, terminarza i/lub informacji dla słuchaczy. CENSUS/CKM zastrzega sobie prawo zmiany dat odbywania się zajęć danej grupy kursu.
  7. o wszelkich zmianach dotyczących kursów CENSUS/CKM informować będzie kursantów na zajęciach, lub drogą elektroniczną w postaci emaili lub/i na stronie http://www.kursfoto.pl,
  8. do zaliczenia kursu fotografii cyfrowej od podstaw – a tym samym otrzymania zaświadczenia zgodnego z wymogami MEN – konieczny jest czynny udział w min. 60 proc. zajęć oraz przedłożenie instruktorowi min. 50 proc. prac domowych. W sytuacji gdy liczba prac domowych jest w postaci ułamka, przyjmuje się zaokrąglenie jej w dół.
  9. do zaliczenia pozostałych kursów i warsztatów tematycznych – a tym samym otrzymania zaświadczenia zgodnego z wymogami MEN – konieczny jest czynny udział w min. 60 proc. zajęć oraz zaliczenie w trakcie trwania szkolenia bądź na jego zakończenie praktycznych ćwiczeń z tematyki szkolenia.
  10. w przypadku Kursu fotografii cyfrowej od podstaw
   • określona w ofercie liczba godzin kursu fotografii obejmuje plener nocny i plener miejski,
   • jednodniowy plener będący w cenie kursu odbywać się będzie na terenie lub w okolicach miasta prowadzenia kursu. Dojazd na plener kursant zapewnia sobie we własnym zakresie. Plener ten nie jest dodatkowym warsztatem ponad liczbę godzin podaną w ofercie.
   • CENSUS/CKM zastrzega, że w przypadku niemożności przeprowadzenia jednego tematu, może przeprowadzić w tym czasie zajęcia z innego tematu
   • ewentualna wystawa zdjęć po zakończeniu kursu:
    • W przypadku organizowania wystawy Kursant wywołuje i dostarcza zakwalifikowane do wystawy zdjęcie na Swój koszt, w formacie i terminie określonym przez CENSUS/CKM
    • Kursant nie otrzymuje wynagrodzenia za wystawienie zdjęcia
    • dostarczenie przez Kursanta zdjęcia na wystawę jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na umieszczenie zdjęcia na wystawie jak i nabezpłatne wykorzystanie go w innej formie m.in. reklamowej przez CENSUS/CKM
  11. Kursant oświadcza, że:
   • zezwala na bezpłatne umieszczenie w celach marketingowych i reklamowych prac powstałych w trakcie szkolenia na stronie http://www.kursfoto.pl/ , profilu kursfoto.pl na portalu facebook, oraz w ofertach handlowych CENSUS/CKM
   • zezwala na utrwalenie swojego wizerunku w formie zdjęć lub krótkich form wideo podczas realizacji szkolenia oraz jego publikację na stronie kursfoto.pl i profilu kursfoto.pl na portalu facebook.
   • nie będzie nagrywał, reprodukował, utrwalał i rozpowszechniał w jakiejkolwiek formie szkolenia, w którym uczestniczy oraz przekazanych w ramach tego szkolenia materiałów. Szkolenie jest chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku.
  12. CENSUS/CKM nie odpowiada za przerwanie realizacji szkoleń w sytuacjach związanych z działaniami wojennymi, katastrofami naturalnymi, aktami terroru, stanami wyjątkowymi, zagrożeniem epidemią, epidemiami czy sytuacjami wymagającymi przerwania szkolenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa kursantów. Odwołane z w.w. powodów zajęcia zostaną zrealizowane w najbliższym możliwym terminie. W takiej sytuacji nie stosuje reguł dotyczących zwrotów i rezygnacji określonych w pkt 5, także w przypadku wznowienia zawieszonych kursów.
 5. Zwroty i rezygnacje

  1. W przypadku zapisania się i opłacenia kursu przez Kursanta zwrot opłaty za kurs możliwy jest tylko i wyłącznie po złożeniu w formie pisemnej/mailowej informacji o rezygnacji z uczestnictwa w trakcie jego trwania
  2. Kwotę należną do zwrotu Kursantowi oblicza się proporcjonalnie do liczby zajęć, w których nie będzie uczestniczył, jednak nie wcześniej jak od połowy szkolenia niezależnie od momentu rezygnacji (z zastrzeżeniem ppkt c-g). Zajęcia, które odbywają się w dniu rezygnacji uznawane są jako zajęcia zrealizowane.
  3. W przypadku rezygnacji z kursu, w którym Kursant odrabiał nieobecność na pierwszych zajęciach w trybie indywidualnym, kwotę do zwrotu oblicza się po odjęciu kosztu zajęć indywidualnych, które Kursant odbył. W Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach koszt zajęć indywidualnych wynosi 120 zł za godzinę, w Krakowie, Warszawie i Łodzi 140 zł za godzinę.
  4. W przypadku zapisania się i opłacenia kursu trwającego krócej niż 14 dni, a jeszcze nie rozpoczętego, zwrot opłaty za kurs możliwy jest tylko i wyłącznie w sytuacji złożenia w formie pisemnej/mailowej informacji o rezygnacji z kursu w terminie do 21 dni roboczych przed datą kursu. W terminie między 21-szym a 14-stym dniem przed rozpoczęciem warsztatów zwrot opłaty może nastąpić w wysokości 50 proc. opłaty. Rezygnacja w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem lub nie stawienie się Kursanta na warsztatach nie jest przesłanką do zwrotu opłat.
  5. W przypadku przełożenia uczestnictwa w szkoleniu, a następnie rezygnacji z zajęć, należność do zwrotu oblicza się w stosunku do pierwotnej daty szkolenia i momentu przełożenia zajęć.
  6. Podstawą do zwrotu opłaty za kurs nie jest:
   • niestawienie się na części zajęć kursu
   • złożenie informacji o rezygnacji z uczestnictwa w kursie po jego zakończeniu
  7. Rezygnacja po opłaceniu kursu nie jest możliwa w przypadku:
   • kursu odbywającego się poza stałymi miejscami prowadzenia działalności przez CENSUS/CKM tj. w przypadku wynajmowania na ten cel dodatkowych pomieszczeń
   • szkoleń ograniczonych do jednej, niewielkiej grupy w postaci szkoleń z Photoshopa, Lightrooma, kursu zaawansowanego, ciemni fotograficznej
   • gdy pomimo zbyt małej liczby osób zapisanych do grupy (limity określa oferta lub regulamin), kurs został uruchomiony
   • gdy oferta wyklucza rezygnację
   • sytuacji objętych innymi podpunktami pkt 5.
 6. Warunki korzystania z voucherów prezentowych:

  1. voucherów nie można wykorzystywać przy zakupach przez strony zewnętrzne oferujące nasze szkolenia
  2. voucher ważny jest wyłącznie przez rok od daty zakupu
  3. w przypadku vouchera na konkretny kurs, wykorzystanie vouchera na inne szkolenie jest możliwe po uzyskaniu zgody CENSUS/CKM. Ewentualny brak realizacji wskazanego zamiennie szkolenia, nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec CENSUS/CKM
  4. voucher na szkolenie, które nie zostało zrealizowane, a jest przedmiotem vouchera, uprawnia do wyboru innego szkolenia
  5. nie można dokonać zwrotu vouchera
  6. pozostałe warunki realizacji voucheru określa Regulamin Kursów oferta zakupu vouchera.
 7. Zasady organizacji krajowych plenerów fotograficznych:

  1. Plenery fotograficzne są wyłącznie szkoleniami realizowanymi w terenie. CENSUS/CKM nie posiada uprawnień do organizacji wyjazdów turystycznych, zapewnia zatem wyłącznie zakres usług określonych w ofercie pleneru.
  2. o zapisie do danej grupy plenerowej decyduje kolejność opłacenia pleneru i wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
  3. CENSUS/CKM zapewnia jedynie te kwestie dotyczące pleneru, które są umieszczone w ofercie na stronie http://www.kursfoto.pl/. Pozostałe kwestie, a przede wszystkim dojazd i poruszanie się w trakcie pleneru organizuje sobie uczestnik we własnym zakresie.
  4. każdy uczestnik pleneru fotograficznego jest zobowiązany do ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków w firmie ubezpieczeniowej,
  5. w przypadku zapisania się i opłacenia pleneru przez Kursanta zwrot opłaty za plener możliwy jest tylko i wyłącznie w sytuacji złożenia w formie pisemnej/mailowej informacji o rezygnacji z pleneru w terminie do 21 dni roboczych przed datą pleneru. Nie stawienie się Kursanta na plener nie jest przesłanką do zwrotu opłaty za plener.
  6. zapisy ppkt d) nie mają zastosowania w przypadku określenia innego trybu rezygnacji w warunkach poszczególnych plenerów.
  7. Zasady organizacji zagranicznych plenerów fotograficznych są każdorazowo określane w ofercie danego pleneru umieszczanej na stronie www.kursfoto.pl.
 8. Prawa i obowiązki

  1. Przy korzystaniu z usług szkolenia z zakresu Kursu Kursant nie może dokonywać czynności stanowiących naruszenie obowiązującego prawa, w szczególności:
   • popełniać przestępstw,
   • kierować do innych osób treści zniesławiających, obraźliwych czy w inny sposób naruszających dobra osobiste innych osób;
   • nawoływać lub podżegać do popełniania przestępstw lub wykroczeń;
   • naruszać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek cudzych praw, w szczególności praw własności intelektualnej oraz praw do wizerunku.
  2. CENSUS/CKM udostępniając Kursantom informacje z zakresu fotografii cyfrowej zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Kursanci zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych na szkoleniu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez CENSUS/CKM.
 9. Zasady reklamacji usługi szkoleniowej:

  1. Kursant ma prawo zgłosić reklamację usługi zarówno trwającej, jak i zakończonej
  2. CENSUS/CKM jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z wewnętrzną procedurą reklamacji
  3. Odpowiedź na reklamację musi nastąpić w ciągu 14 dni od terminu jej zgłoszenia
  4. W ramach uznanej, bądź w części uznanej reklamacji Kursant może uzyskać następującą formę rekompensaty:
   • przedłużenie zajęć
   • zrealizowanie dodatkowych zajęć
   • opust na kolejne szkolenie
   • możliwość powtórzenia zajęć z inną grupą
   • szkolenie elektroniczne o odpowiadającej wagą uchybienia wartości
   • powtórzenie zajęć dla całej grupy (w przypadku takiej konieczności i możliwości)
   • zwrot części bądź całości kosztów
  5. reklamację należy zgłaszać elektronicznie do BOK na adres kontakt@kursfoto.pl, a w przypadkach reklamacji dotyczących BOK, również na abuczkowski@kursfoto.pl
 10. Dane osobowe

  Dokonując zapisu na jakiekolwiek szkolenie kursant wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę CENSUS Agnieszka Buczkowska oraz placówkę oświatową Centrum Kreacji Multimedialnej w związku z prowadzoną procedurą szkoleniową oraz sprzedażową zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. nr 133 poz. 883 oraz ustawą z dnia 15.04.2011 o systemie informacji oświatowej oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. -– Prawo oświatowe.

 11. Postanowienia końcowe

  CENSUS/CKM nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej oraz administracyjnej, za uczestnictwo przez Kursanta w Kursie w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu. CENSUS/CKM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przedmioty uczestników kursów i plenerów pozostawione w miejscu organizacji kursów i plenerów bez nadzoru. CENSUS/CKM zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie. Uczestnictwo Kursanta w szkoleniu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z ich akceptacją. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: kursfoto@kursfoto.pl .

 

Poznań dn. 01.08.2007 (ze zmianami 1.02.2018)